معجزه

این روزهــا فـقــط یکـ معـجــزه میـتواند
از ایـن جـهنـم رهــایم کند
.....خــوب میدانی که به معـجـزه ات ایــمان دارم
!پـس زود بــاش
یـدبیـضا و شـق القـمر نمیـخواهم
.....فـقــط کـمی نـگاهــم کن

/ 3 نظر / 11 بازدید
ماهک زندونی

این روزها روزهای مباداست که فقط خود خدا میتونه معجزه کنه آرزو با یک نگاه و دو نگاه حل نمیشه

موسی

معجزه ای در کار نیست، دوره معجزات خیلی وقته که تموم شده

فرشته

بخوره تو سرش اون نگاهش مرتیکه چپول [خنده]